DORP inZICHT MET VERSCHILLENDE AMBITIES

Niet iedereen die DORP inZICHT wil toepassen heeft dezelfde bedoelingen. De ambities kunnen soms heel ver reiken maar kunnen ook beperkt zijn.
Het is belangrijk goed na te denken over de doelstelling van het project. Het zal immers bepalen welke thema's worden bevraagd en welke vragen worden gesteld.

Specifiek of algemeen?
Niet alle leefbaarheidthema's zijn van even groot belang in elk dorp. De initiatiefnemer dient bij het begin van het proces te bepalen of hij rond een specifiek leefbaarheidthema wil werken of eerder rond leefbaarheid in zijn algemene, ruime betekenis:
       - De mening van de dorpsbewoners horen over een concreet, acuut of           gevoelig knelpunt zoals de verdwijning van een dorpsschool, de aanleg van een           ringweg of de dorpskernvernieuwing. In zo'n geval onderzoekt DORP inZICHT           alle facetten van dat probleem.
       - Enkele centrale leefbaarheidthema's die van belang zijn voor het dorp           uitdiepen.
       - Een algemeen beeld krijgen van de verschillende leefbaarheidthema's.


Weten en/of doen?
DORP inZICHT zet initiatiefnemers en bewoners aan om met de resultaten van de bevraging ook aan de slag te gaan, maar niet iedereen zet DORP inZICHT met die ambitie op. Sommigen willen enkel een zicht krijgen op het wel en wee in het dorp, anderen willen ook dat er actie wordt ondernomen om de leefbaarheid in het dorp te verhogen. De initiatiefnemer dient dus vooraf te bepalen wat hij wil:
      - Te weten komen hoe mensen tegen het dorp aankijken en welke ontwikkelingen          in het dorp gewenst zijn.
      - Een plan opstellen van mogelijke acties die het dorp leefbaarder maken en via          DORP inZICHT inwoners zoeken die zich willen engageren voor de planning en          uitvoering ervan.
      - Een concreet probleem aanpakken.
      - Een bewonersplatform creŽren als aanspreekpunt van de gemeente, met als          doel hen te betrekken bij het beleid voor hun dorp.