2. Werken aan de toekomst van het dorp

Het bewonersonderzoek is een belangrijk onderdeel van DORP inZICHT. Het zijn de bewoners zelf die de thema's en de vragen aanbrengen en iedereen in het dorp krijgt de kans om in alle openheid daarover zijn mening te geven. Doorgaans levert dit onderzoek dan ook een betrouwbaar en gedragen beeld op van de woon- en leefsituatie in de plattelandskern. Voor sommige onderzoekers mag DORP inZICHT hier eindigen, maar in de meeste gevallen willen de projectgroep en de bewoners een stuk verdergaan en ook veranderingen op het terrein bewerkstelligen. DORP inZICHT is meestal een schakel in een veranderingsproces van het dorp. De resultaten van het onderzoek vormen een ideale basis om verder te werken aan de leefbaarheid van het dorp. De methodiek is er echter niet om bewoners - op basis van de resultaten - een boodschappenlijstje met alle verlangens te laten opstellen en dit dan door te schuiven naar de bevoegde instanties. Integendeel, DORP inZICHT nodigt bewoners uit om deel uit te maken van dat veranderingsproces en, samen met gemeentebestuur en andere actoren, ook verantwoordelijkheid op te nemen en actief mee te werken aan het verbeteren van de leefbaarheid in hun eigen dorp.

Meedenken

Eerdere toepassingen van DORP inZICHT tonen aan hoe bewoners, op basis van de resultaten, zelf oplossingen naar voor kunnen schuiven voor de aangekaarte problemen en wensen. Ook kan DORP inZICHT een plaats krijgen in een participatieproces bij de opmaak en uitvoering van een lokaal (plattelands)beleid.

Meedoen

DORP inZICHT zet bewoners en initiatiefnemers aan om met de suggesties uit de bevraging en de voorgestelde oplossingen verder te werken. Sommige acties kunnen door de bewoners zelf worden ondernomen, andere door het gemeentebestuur en externe actoren, nog andere in een samenwerking. Bepaalde acties kunnen op korte termijn worden uitgevoerd, andere zullen verder onderzoek en planning vragen.

Grote mobiliserende kracht

Door de bevraging worden de bewoners gestimuleerd om na te denken over hun leefwereld en geraken ze hierin ge´nteresseerd. Dit zorgt ervoor dat verschillende mensen gemotiveerd zijn om met de resultaten aan de slag te gaan en zich willen inspannen om plannen uit te denken en in te staan voor de realisatie ervan.